دکتر یوسف نوری:

تاکید وزیر پیشنهادی برای بازطراحـی سـاختار وزارت آمـوزش و پـرورش متناسـب بـا زیرنظـام هـای شـش گانـه سـند تحـول بنیادیـن آمــوزش و پــرورش

پس از عدم اعتماد نمایندگان به مسعود فیاضی، صبح امروز «یوسف نوری» به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شد.

دکتر نوری در برنامه های خود با اشاره به چالش ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش کشور،بر بازطراحـی سـاختار وزارت آمـوزش و پـرورش متناسـب بـا زیرنظـام هـای شـش گانـه سـند تحـول بنیادیـن آمــوزش و پــرورش و تقویــت زیرســاخت هــای تنظیــم گــری و نظــارت و کوچــک و چابــک نمــودن وزارتخانــه و واحـد هـای تابعـه بـا بهـره گیـری از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و هوشمندسـازی خدمـات و  فرآیندهـا و حـذف واحدهـای زائـد واسـط میـان سـتاد وزارتخانـه و مدرسـه و کاهـش نیروهـای سـتادی غیرضـرور به عنوان راهکار تاکید کرده است.

گفتنی است برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در ادامه آمده است:

برنامه های دکتر نوری برای وزارت آموزش و پرورش