ایده های مرتبط با سند تحول بنیادین

شما می توانید خلاقیت ها، ابتکارات و نوآوری های خود را در خصوص نظام آموزش و پرورش با رویکرد سند تحول بنیادین برای ما ارسال کنید