جامعه – مدرسه ، مدل‌هاي ارتباط و فرصت‌هاي هم افزايي