فراخوان پیشنهادها و نظرات درباره پیش نویس«آیین نامه اجرایی جدید مدارس»

توجه به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان، جامعه و استفاده بهینه از منابع و امکانات ایجاب می کند که اداره مدارس مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز تعریف شود.

به طوری که در راستای سیاست مدرسه محوری با افزایش و واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری مدارس، انعطاف پذیری در روش ها، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه مشارکت همه جانبه عوامل سهیم و موثر در مدرسه به ویژه خانواده ها(ظرفیت های درون مدرسه و محیط پیرامونی)، جایگاه مدارس به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری ارتقا یافته و بر اثربخشی و کارآیی آن افزوده شود.

این آیین نامه به استناد بند 8 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بازنگری شده است.

به پیوست نسخه پیش نویس آیین نامه اجرایی مدارس(پیشنهادی – غیرقابل استناد) تقدیم می گردد؛ خواهشمند است پیشنهادها و نظرات خود را درباره این آیین نامه از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش(www.sce.ir)،ایمیل(khas.sce@medu.ir)،نمابر(88827206) تا تاریخ1400/4/10 به کمیسیون معین این شورا ارسال نمایند.

آدرس دبیرخانه شورا عالی آموزش و پرورش: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان مرحوم علاقمندان، طبقه چهارم، شورای عالی آموزش و پرورش(کد پستی: 1581663315) تلفن: 82284078 – 021

دریافت پیش نویس آیین نامه اجرایی مدارس