آینده پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404

سال انتشار: 1399
محل انتشار: مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
نویسندگان:اخلاقی آزیتا, صالح صدق پور بهرام, نوید ادهم مهدی

چکیده

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که با توجه به نقش آفرینی بازیگران مرتبط، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که با روش های اکتشافی و خبره محور انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است. تکنیک تحلیل داده ها نیز نرم افزار سیاست پژوهی و آینده پژوهی مکتور بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران، خبرگان و سیاست گذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده اند. یافته ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آنها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد، اهداف و اجرای سند وجود ندارد. به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست. همچنین در باره اهداف یا مسایل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد. به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده سازی این سند ملی در افق پیش رو لازم است را ندارند. لذا پیش بینی می شود در افق پیش رو، اجرا و پیاده سازی سند با چالش های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش و پرورش) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.