تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر توجه و تاکید آن بر مولفه های پویای تربیت

سال انتشار: 1399
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
نویسندگان:عزت الله کیشانی فراهانی، حسنعلی بختیار نصرآبادی، محمد نجفی

چکیده

رویکرد پویای تربیت، جزء مطالبه های مهم جوامع پیشرفته امروزیست. تربیت پویا با شناسایی مولفه های پویای تربیت محقق می شود. مسئله این است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور ایران، چه دستورالعمل هایی در زمینه مولفه های پویای تربیت دارد. هدف این تحقیق تحلیل این سند از نظر تاکید بر مولفه های پویای تربیت بود. با استفاده از روش تحلیل محتوا و اجرای مراحل سه گانه آن نتایجی حاصل شد. تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نشان داد که تربیت پویا از طریق معرفی مولفه های پویا تعریف شده است که این مولفه ها در این تحقیق هفت مولفه، فرایند پویا شامل برنامه، روش و ابزار پویا، اصل پویای تحول، علم پویا، هویتانسانی پویا، دین پویا، جامعه و موقعیت پویا و جهت گیری پویا بوده است.