تربیت حرفه ای در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سال انتشار: 1399
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
نویسندگان: فاطمه صالحی فر، مرضیه محمدزاده محمدی، مرضیه حلاجی زارع

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم تربیت حرفه ای و جایگاه آن در سند تحول بنیادین صورت گرفته است به گونه ای که خواننده بتواند به درکی از معنا و مفهوم تربیت حرفه ای و اهمیت و جایگاه آن در سند تحول پی ببرد. این پژوهش از نوع بنیادی کاربردی بوده و روش به کار گرفته شده در آن تحلیلی اسنادی است . یافته های پژوهش بیانگر آن است تربیت حرفه ای از عمده ترین مسائل تربیت بوده که علاوه بر آموزش حرفه و مهارت ، فرد در زمینه ی ارزش های اخلاقی متناسب با آن نیز پرورش می یابد. سند تحول به ابعاد مختلف تربیت از جمله تربیت حرفه ای و اقتصادی تاکید کرده است و هدف از این بعد را رسیدن به حیات طیبه معرفی کرده است.