توسط دکتر مخبر ابلاغ شد:

ماده واحده «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین»‌

 تهران (پانا) – سازمان برنامه مکلف است هر سال بودجه مورد نیاز برای تحقق ‌پروژه‌های نقشه راه را متناسب با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در زمان مقرر تامین و سازمان اداری و استخدامی نیز مکلف است دستگاه‌ها را در اجرای این نقشه راه ارزیابی کند.

‌ماده واحده «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که در جلسه 900 مورخ 1403/03/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح زیر توسط محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد:

«مجلس شورای اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان بازرسی کل کشور

ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که در جلسه 900 مورخ 08‌‌/03‌‌/1403 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه 475 مورخ 1403/02/18 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده – با هدف ایجاد انضباط در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند تحول را بر اساس زمان‌بندی درج‌شده در نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین اجرا نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور موظفند در راستای تحقق اهداف مندرج در این نقشه، بر‌اساس تقسیم کار ملی اجرای سند تحول با وزارت آموزش و پرورش همکاری نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سال بودجه مورد نیاز برای تحقق شاخص‌های پروژه‌های نقشه راه را متناسب با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در زمان مقرر، تأمین نماید و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را متناسب با شاخص‌های مندرج در سند تقسیم کار ملی و شاخص‌های اختصاصی وزارت آموزش و پرورش را متناسب با شاخص‌های نقشه راه به‌روزرسانی و دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

تبصره 1- نظارت راهبردی بر حسن تحقق نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین بر عهده شورای ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین مبنای هر گونه نظارت بر حسن اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط سایر نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، میزان تحقق هدف شاخص‌های مندرج در نقشه راه خواهد بود و مبنای انحصاری پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به نهادهای نظارتی در راستای سند تحول، همین شاخص‌ها طبق زمان تعیین‌شده در نقشه و ضمائم آن است.

تبصره 2- در صورت تصویب نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب، نسخه به‌روزرسانی‌شده نقشه راه اجرای سند تحول را به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب، ارائه نماید.»