ساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي

منظور از الگوی نظری :
” طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است، متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربیان در عمل تربیتی فراهم مي آورد”

هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو » « رويکرد » « اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی

نخست
تربيتي که چهارچوب بنيادي و اصول آن بر اساس دين و آموزه‌هاي ديني باشد.
اين شکل از تربيت ديني در مقابل تربيت سکولار قرار دارد و همۀ ابعاد يک نظام را براساس مباني معيارهاي ديني شامل مي‌شود.
دوم
بخش خاصي از تربيت که براي تقويت روند دين‌داري و دين‌ورزي متربيان صورت مي‌پذيرد.
در اين شکل از تربيت، اعتقادات و مناسک دينی خاصي مورد توجه قرار مي‌گيرد و متربي براي رسيدن به ايمان و باور و عمل به آنها تربيت مي‌شود.