ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي

منظور از الگوی نظری :
” طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است، متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربیان در عمل تربیتی فراهم مي آورد”

هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو » « رويکرد » « اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای

 • بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي
 • ناظر به يکي از ابعاد مهم زندگي آدمي يعني بُعد اقتصادي و معيشتي انسان‌ها
 • ناظر به رشد توانايي هاي متربیان در تدبير امر معاش و تلاش اقتصادي و حرفه‌اي
 • ناظر به اموري نظير؛
  • درك و فهم مسائل اقتصادي
  • درك و مهارت حرفه‌اي
  • التزام به اخلاق حرفه‌اي
  • توان كارآفريني
  • پرهيز از بطالت و بيکاري
  • رعايت بهره‌وري
  • تلاش جهت حفظ و توسعۀ ثروت
  • اهتمام به بسط عدالت اقتصادي
  • مراعات قوانين کسب و کار
  • احكام معاملات
  • التزام به اخلاق و ارزش‌ها در روابط اقتصادي