ساحت تربيت زیباشناختی و هنری

منظور از الگوی نظری :
” طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است، متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربیان در عمل تربیتی فراهم مي آورد”

هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو » « رويکرد » « اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنری

  • بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي
  • ناظر به رشد قوۀ خيال و پرورش عواطف، احساسات و ذوق زيبايي‌شناختي متربیان
  • توان درک موضوعات و افعال داراي زيبايي ( مادي يا معنوي )
  • توان خلق آثار هنري
  • قدرداني از آثار و ارزش‌هاي هنری