کتاب مبانی نظری تحول بنيادين

نویسنده: اعضای کارگروه تلفيق نتايج مطالعات نظری با پشتيبانی دبيرخانة شــورای عالی آموزش وپرورش

معرفی

 مفاد اين مجموعه طی جلســات ٨٠١ تا ٨٠٨» شــورای عالی آموزش وپرورش»(در مشهد مقدس، از ٢٩بهمن تا اول اســفند ١٣٨٨ )مورد بررسی و تأييد کلی اين شورا قرار گرفت و مبنای اصلي بررســی و تصويب «ســند تحول راهبردی در نظام تربيت رسمی وعمومی جمهوری اسلامی ايران» در جلسات بعدی اين شورا (از اسفند٨٨ تا مرداد٨٩)بوده است.
همچنين مفاد اين اثر پس از بررســي توســط دبيرخانه شــورای عالــی انقلاب فرهنگی و نظــرات كميســيون حوزوي شــوراي عالي انقــلاب فرهنگــي با نظارت حجت الاســلام والمســلمين آقــای دکتــر عليرضا اعرافي مــورد بازبيني و اصــلاح نهايي واقع شــد، لذا بــا تاييد شــوراي عالــي انقلاب فرهنگي، بــه عنوان «بنيــان نظری تحــول راهبردی در نظــام تعليــم و تربيت رســمی عمومــی درجمهوری اســلامی ايران»، مبنای بررســي و تصويب« ســند تحــول راهبــردي نظام تعليــم و تربيت رســمي عمومــي در جمهوري اســلامي ايــران« درجلســات ايــن شــورا آذر ماه ٨٩ تــا شــهريورماه ٩٠  بوده اســت.
لازم است اين منشور که به عنوان بنيان نظری تحول بنيادين به تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است مبنای تمام  سياســتگذاری ها، برنامه ريزی ها و توليد اسناد تحولی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ايران قرار گيرد.