کتاب مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور

نویسنده: عظیم محبی
نشر: موسسه مدارس یادگیرنده مرآت

مبتنی بر مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

معرفی

کتاب مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور نوشته عظیم محبی است. با توجه به توسـعه‌ی آموزش و پرورش تطبیقی در جهان به عنوان یک روش مهم و عدم جایگـاه مناسـب آن در کشـور ما موسسه مدارس یادگیرنده مرآت در راستای چشم‌انداز این مرکـز کـه پشـتیبانی از مـدارس کشـور است، علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آموزشی به‌منظـور دانـش‌افزایـی نیـروی انسـانی مـدارس و افزایش مهارت ادراکی تصمیم‌گیران و مدیران مدارس اقدام به انتشار مجموعه کتاب‌های دانش‌افزایی کرده است. این کتاب‌ها راهی برای ورود تجربیات موفق کشورهای دیگر از سطح دانشگاه به آموزش و پرورش و به‌ویژه بـه مدرسـه و کلاس درس است.
کتاب مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور یکی از این کتاب‌ها است که با هدف بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی دانش‌آموزان نوشته شده است.
این کتاب را به تمام مدیران، معلمان و فعالان حوزه آموزش پیشنهاد می‌کنیم.