معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در جوار آرامگاه سعدی شیراز تاکید کرد:

گلستان خوانی موجب تحقق تربیت چند ساحتی و تقویت هویت ایرانی اسلامی در دانش آموزان می شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ارایه کردن و نمایش دادن از مزایای طرح گلستان خوانی است که با ساحت های سند تحول بنیادین از جمله ساحت هنری و اعتقادی ارتباط دارد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، دکتر رضوان حکیم زاده در آیین استانی گلستان خوانی دانش اموزان فارس در گردهمایی دو روزه معاونین اموزش ابتدایی، روسای ادارات آموزش ابتدایی ادارات کل، مدیران آموزش و پرورش عشایر و نمایندگان راهبران آموزشی کشور در جوار آرامگاه سعدی شیراز گفت: در گلستان خوانی دانش آموزان با گرانقدرترین میراث های ادبی بشریت پیوند برقرار می کنند و نقش آفرینی می کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: گلستان خوانی تمرین مهارتهای زبانی و سخن گفتن است و سراسر آن سرشار از پند و حکمت می باشد.

حکیم زاده گفت: یکی از نمادهای پاسداشت هویت ایرانی اسلامی نیز همین خوانش اشعار سعدی است.

وی افزود: به دنبال گسترش دادن طرح گلستان خوانی هستیم زیرا پژوهش های جدید تربیتی نیز با اشعار سعدی سازگار است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سعدی در شعر 3 چیز پایدار نماند، مال بی تجارت، علم بی بحث و ملک بی سیاست ، شرایط پایداری و ماندگاری علم را به خوبی تشریح کرده است.

حکیم زاده گفت: این شاعر بزرگ در عین حال که انسانی آسمانی است اشعار زمینی دارد و این به تجربه زیسته وی بر می گردد که باید او را یک روانشناس و یک جامعه شناس بزرگ به شمار آورد.

وی ادامه داد: شعر درشتی نگیرد خردمند پیش، نه سستی که ناقص کند قدر خویش، انسان را به تعادل جویی در سبکهای مدیریت دعوت می کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سعدی زهد بدون علم رانیزمردود و دشمن ملک و دین میداند و می فرماید دو کس دشمن ملک و دینند، پادشاه بی حلم و زاهد بی علم.

حکیم زاده بیان داشت: نقد پذیری نیز در اشعار سعدی جایگاه ویژه ای دارد انجا که می گوید متکلم را تا کس عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد.

وی گفت: گلستان خوانی فقط تمرین سخنوری نیست بلکه وصل کردن دانش آموزان با سرچشمه های ناب مضامین تربیتی است.

وی گفت:برنامه گلستان خوانی دانش اموزان فارس که چند سالی است در این استان درحال اجرا است ظرفیت این را دارد که به صورت ملی و حتی فراملی توسعه و اجرا شود.