دوره آموزشی فصل تحول

استاد: دکتر مجید بذرافکن

مخاطب: همه فرهنگیان

ارائه شده در شبکه شاد

سرفصل های دوره:

ده جلسه دو ساعته آموزش مقدماتی (بینش) با عنوان فصل تحول (سلسله نشست های مبانی نظری و عملی تحول با محوریت مدرسه صالح )  به شرح زیر:

جلسه اول: نقش فلسفه تربیت در ایجاد تحول

جلسه دوم: مبانی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن

جلسه سوم: مبانی انسان شناسی و دلالت های تربیتی آن

جلسه چهارم: مبانی ارزش شناسی، معرفت شناسی،دین شناسی و دلالت های تربیتی آن

جلسه پنجم: مبانی روان شناختی ، سیاسی و حقوقی و دلالت های تربیتی آن

جلسه ششم: تبیین ویژگی ها و وظایف مدرسه صالح 1

جلسه هفتم: تبیین ویژگی ها و وظایف مدرسه صالح 2

جلسه هشتم: تبیین ویژگی ها و وظایف مدرسه صالح3

جلسه نهم: تبیین ویژگی ها و وظایف مدرسه صالح4

جلسه دهم: تبیین ویژگی ها و وظایف مدرسه صالح5

فیلم ها

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم