کتاب والدین یار ویژه والدین دانش آموزان دوره اول ابتدایی

نویسنده: مجید بذرافکن
نشر: آپا مهر

این کتاب به سفارش شورای راهبری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استان فارس تهیه و به زیور چاپ آراسته شده است.

معرفی

این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

در بخش نخست از دوران کودکی به عنوان فرصت طلایی برای رشد و تعالی فرزندان یاد شده و در ادامه در جهت بهره گیری از این فرصت مغتنم،به راهکارهایی در راستای چگونگی تعامل مطلوب با فرزندان،پیشگیری از برخی رفتارهای نامطلوب و درمان نارسایی های تربیتی پرداخته شده است.

در بخش دوم کتاب تلاش شده است به یکی از بخش های بر زمین مانده ی اسناد تحولی آموزش و پرورش که همانا انتقال آموزه هایی از فلسفه تربیت به شما والدین محترم می باشد هر چند به اختصار اشاره شود.نکات اساسی مطرح شده در این بخش به زندگی و تلاش در تربیت فرزندان بیش از پیش معنا می بخشد.

نگارنده تلاش نموده است متن پیش رو جدا از کاربردی بودن،از کشش لازم برای جذب مخاطب برخوردار باشد از جمله عوامل جذابیت بخشی محتوا در این کتاب پرهیز از کلمات نامأنوس و بیان شیوا،آمیخته بودن متن با حکایت ها و تمثیل ها،بهره گیری از تصاویر و خاصه کاربرد رمزینه ها در کتاب می باشد،رمزینه ها امکان دسترسی به فیلم های متناسب با متن را فراهم نموده و بر تأثیرگذاری و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن خواننده کمک می کند.