کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نویسنده: جمعی از نویسندگان با مدیریت شورای عالی آموزش و پرورش

معرفی

  این سند مشتمل بر 8 فصل در جلسات 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، ‏‏688، 690، 691، 692، 694، 695، 696 و 697 مورخ 12/11/1389، 26/11/1389، ‏‏3/12/1389، 10/12/1389، 17/12/1389، 23/1/1390، 6/2/1390، 20/2/1390، ‏‏31/3/1390، 14/4/1390، 21/4/1390، 4/5/1390، 15/6/1390، 22/6/1390 و ‏‏5/7/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا ‏است و کلیه مصوبات و سیاست های قبلی در موارد مغایرت با آن منسوخ و بلااثر و در سایر ‏موارد براساس آن مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرند.‏

فصل اول ـ کلیات

فصل دوم ـ بیانیه ارزش ها گزاره‏های ارزشی مندرج در بیانیه ی ارزش‏ها، باید‏ها و نباید‏ هایی اساسی است که ‏لازم است تمام اجزا و مؤلفه‏های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آن ها بوده ‏و همه ی سیاست گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پای بند به آن ها باشند.‏

فصل سوم ـ بیانیه ی مأموریت وزارت آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرآیند ‏تعلیم و تربیت در همه ساحت های تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی ‏بخش جامعه اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی، با مشارکت خانواده، نهاد ها و سازمانهای ‏دولتی و غیردولتی است. این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی های پایه، زمینه ‏دستیابی دانش آموزان در سنین لازم التعلیم طی 12 پایه تحصیلی (چهار دوره سه ساله) ‏به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را بصورت نظام مند، ‏همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام این مهم ‏نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.‏

فصل چهارم ـ چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق1404، با اتکاء به قدرت لایزال الهی، ‏مبتنی بر نظام معیار اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و قوام بخش آن‏ها و ‏زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوی و برخوردار از توانمندی های تربیتی ممتاز در تراز ‏جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه، الهام بخش و دارای تعامل سازنده و مؤثر با ‏نظام‏های تعلیم و تربیتی در سطح جهان، توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت و ‏استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی، انقلابی ـ ایرانی دانش آموزان با توجه ‏بههویت اختصاصی آنان؛ کارآمد، اثربخش، یادگیرنده، عدالت محور و مشارکت جو، برخوردار ‏از مربیان و مدیران مؤمن آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و ‏تحول آفرین، انقلابی، آینده نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق شناس.‏

فصل پنجم ـ هدف های کلان

فصل ششم ـ راهبردهای کلان

فصل هفتم ـ هدف های عملیاتی و راهکارها هدف‏ های عملیاتی و راهکار های ذیل آنها، لزوماً از تناظر یک به یک با هدف‏ های ‏کلان برخـوردار نیستند. از این رو، برخی هدف‏ های عملیاتی و نیز راهکار های ذیل ‏یک هدف‏ کلان، ممکـن است با هـدف‏ های کلان دیگـری نیز مرتبط باشند. با تـوجه ‏به این گـونه ارتباط‏ها، هر راهکار، برای هدفی که ذیل آن آمده است، جنبه اصلی و ‏برای برخی هـدف‏ های دیگر جنبه مکمل دارد. به هنـگام عملیاتی کردن احـکام این ‏سـند، لازم است در تدوین برنامه‏ هـای میان مدت و کـوتاه مدت این گونه پیوستـگی‏ها ‏مورد توجه قرار گیرد. ‏

فصل هشتم ـ چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش