مدرسه مطلوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین

سال انتشار: 1399
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
نویسندگان: فائزه سلطانیان، عرفانه اسلامی، نجمه احمدآبادی آرانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مدرسه مطلوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین با استفاده از روش پژوهش تحلیلی – اسنادی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر این مفهوم تاکید دارد که با مدارس نامطلوب و سنتی نمی توان نسل آینده را تربیت کرد لذا توجه سند تحول بر مدارس صالح و مطلوبی است تا دانشآموزانی متعهد در تمام ساحت های تربیت و فضلیت مند در راستای رسیدن به حیات طیبه پرورش دهد. بر این اساس برای مدارس مطلوب و صالح معیارهای بنیادین ارائه کرده است که عبارت است از : ساده سازی ، پالایش، متناسب سازی، تعادل، انعطاف پذیری ، مشارکت ، تعاون و… را نام برد. برای نائل شدن به این معیارها لازم است از نظر پرورشی ، فیزیکی ، ارتباطات انسانی ، تدریس و یادگیری و… تغییراتی را پذیرا باشیم.