بازبینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس آراء تربیتی ژان پیاژه

سال انتشار: 1392
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: علوم تربیتی – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
محل انتشار: دانشگاه پیام نور استان همدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نویسندگان:حمید احمدی هدایت

چکیده

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است. نظام آموزش و پرورش ایران که بخش عمده‌‌ای از آن تقلیدی و وارداتی تلقی می‌شد، نیازمند تحول اساسی بود. در این راستا «سند ملی آموزش و پرورش» در سال 1390 برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش و پرورش به تصویب رسید و در معرض انتقاد جامعه علمی قرار گرفت. نظام روان‌شناختی پیاژه و آراء تربیتی او در سطح جهانی شناخته شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر‌ اساس آراء تربیتی پیاژه بود. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا طی دو مرحله ابتدا ارکان، اصول، هدف‌ها، محتوا، و روش‌های تعلیم و تربیت از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استخراج شد و سپس با آراء پیاژه مقایسه گردید. نتایج نشان داد در ارکان تربیت بین سند تحول و آراء پیاژه انطباق و همخوانی وجود دارد. در اصول تربیت، بین دیدگاه پیاژه به جز اصل اول که او فقط بر مسائل این جهانی توجه نموده است، در بقیه موارد انطباق کامل با سند تحول مشاهده گردید. در اهداف تربیت، بین سند تحول و آراء پیاژه در مقوله-های پرورش شخصیت و شکوفا ساختن آن، و تفاهم و دوستی و صلح بین‌المللی، انطباق کامل مشاهده شد. در زمینه محتوای درسی، بین سند تحول و آراء پیاژه انطباق وجود داشت. در به کارگیری روش‌های آموزشی فعال، خلاق و پویا بین سند تحول بنیادین و آراء پیاژه انطباق کامل مشاهده شد. به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همخوانی زیادی با آراء تربیتی پیاژه دارد.