ساحت تربيت زيستي و بدني

منظور از الگوی نظری :
” طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است، متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربیان در عمل تربیتی فراهم مي آورد”

هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو » « رويکرد » « اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

 • بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي
 • ناظر به حفظ و ارتقاي سلامت و رعايت بهداشت جسمي و رواني متربيان در قبال خود و ديگران
 • تقويت قواي جسمي و رواني
 • مبارزه با عوامل ضعف و بيماري
 • حفاظت از محيط زيست
 • احترام به طبيعت
 • قلمرو اين ساحت (پرورش قواي بدني وتأمين سلامت جسمي) موارد زیر را پوشش می دهد:
  تربيت جنسي سلامت فردي و اجتماعي ( تأمين نيازهاي اساسي، حفظ شادابي در زندگي، برخورداري از رفاه و سلامت، استفاده از تفريحات سالم و اوقات فراغت، مراقبت از جسم و روح و پاکيزگي و آراستگي فردي )
 • بهداشت زيست‌ محيطي
 • احساس مسئوليت در قبال حفظ زيست‌ بوم شهري
 • آگاهي از الگوهاي صحيح توليد و مصرف و يادگيري عادت‌ها و گرايش‌ها در حفظ پاکيزگي و سلامت محيط شهري) و منابع طبيعي (شناخت طبيعت و احترام قائل شدن براي آن)
 • در واقع همۀ اين موارد به جنبه‌هايي مهم ومغفول از حيات طيبه در وجه کامل آن اشاره دارد