ساحت تربيت علمي و فناورانه

منظور از الگوی نظری :
” طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است، متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربیان در عمل تربیتی فراهم مي آورد”

هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو » « رويکرد » « اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

 • بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي
 • ناظر به کسب شايستگي‌هـايي ( صفـات و توانمنـدي‌هـا ومهـارت هـا ) است که متـربيان را در شنـاخت و بهره‌گيري و توسعۀ نتايج تجارب متراكم بشري در عرصۀ علم و فناوري ياري كند تا بر اساس آن متربيان قادر شوند ، با عنايت به تغييرات و تحولات آينده نسبت به جهان هستي ( نگاه آيه‌اي به هستي ) و استفاده و تصرف مسئولانه در طبيعت ( نگاه ابزاري ) ، بينشي ارزش‌مدار كسب كنند.
 • ترکيب نگاه آيه‌اي و ابزاري منجر به تصرف و بهره‌گيري مسئولانۀ از طبيعت خواهد
  شد و مي‌تواند به یک راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت و حفظ و مراقبت از آن
  بینجامد.
 • ناظر به رشد توانمندي افراد جامعه در راستاي فهم و درک دانش‌هاي پايه و عمومي
 • کسب مهارت دانش‌افزايي
 • به‌کارگيري شيوۀ تفكر علمي و منطقي، توان تفكر انتقادي
 • آمادگي جهت بروز ‌خلاقيت و نوآوري
 • ناظر به کسب دانش، بينش و تفکر فناورانه براي بهبود کيفيت زندگی
 • براساس مباني « نگاه توأمان آيه‌اي و ابزاري به طبيعت » از مجموعۀ مباني ارزش‌
 • شناختي فلسفۀ تربيت در جمهوري اسلامي ايران