ساحت تربیت اجتماعي و سياسي

منظور از الگوی نظری :
” طرحوارۀ مفهومي نظام مندي است، متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاسخ هاي مستدل و عامي را براي هدايت مربیان در عمل تربیتی فراهم مي آورد”

هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو » « رويکرد » « اصول »

حدود ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی

 • بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي
 • ناظر به رشد و تقويت مرتبۀ قابل قبولي از جنبۀ ديني و اخلاقيِ حيات طيبه در وجود متربيان
 • شامل همۀ تدابير و اقدامات جهت پرورش ايمان و التزام آگاهانه و اختياري متربيان نسبت به مجموعه‌اي از باورها ، ارزش‌ها ، اعمال و صفات اعتقادي عبادي  و اخلاقي
 • در راستاي تکوين و تعالي هويت ديني و اخلاقي متربیان
 •  ناظر به کسب شايستگي‌هاي تبدیل متربيان به شهروندانی فعال و آگاه
 • متربیان مشارکت کننده در فعالیت های سیاسی واجتماعی

قلمرو ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی

 • ارتباط مناسب با ديگران (اعضاي خانواده ، خويشاوندان ، دوستان ، همسايگان همکاران و. . .)
 • تعامل شايسته با نهاد دولت و ساير نهادهاي مدني و سياسي
 • رعايت قانون، مسئوليت پذيري، ‌مشاركت اجتماعي و سياسي، پاسداشت ارزش‌هاي اجتماعي
 • کسب دانش و اخلاق اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي
 • ‌بردباري، وفاق و همدلي، درك و فهم اجتماعي، ‌مسالمت‌جويي، درك و فهم سياسي عدالت اجتماعي
 • درك و تعامل ميان فرهنگي ، تفاهم بين‌المللي
 • حفظ وحدت و تفاهم
 • توانایی های زبان ملي(فارسی) محلی، جهانی (عربی انگلیسی و…)