دوره آموزشی

شیوه تدریس بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت تمام ساحتی

استاد: دکتر مددی
مخاطب: معلمان همه دوره های تحصیلی

معرفی

هدف از دوره:
1. آموزش معلمان برای یادگیری شیوه تدریس بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت تمام ساحتی
2. آشنایی با ساحت های شش گانه تربیتی
3. آشنایی عملی با برنامه درسی ملی و حوزه های یازده گانه تربیت
4. آشنایی با اهداف دوره های تحصیلی
5. آشنایی با روش تدریس تلفیقی دروس

فیلم های دوره